S 15B OWALINE

Aufbau

sichtbar, herausnehmbar, mit Schattenfuge

1. Abhänger Nr. 12/.../...
2. Tragprofil Nr. 3500, alle 600 mm bzw. 625 mm geschlitzt
3. Verbindungsprofil Nr. 3512, 600 bzw. 625 mm
4. Verbindungsprofil Nr. 3514, 1200 bzw. 1250 mm
5. Wandprofil Nr. 50 G
6. Achsabstand

Längsschnitt

Querschnitt

Abmessungen

 

OWAcoustic® premium

600 x 600 mm
625 x 625 mm

Verlegebeispiele

Raster 625x625